۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن
 
                                                         مسئول آموزش اینترنی گروه
   دکتر زهره ترابی نژاد کرمانی
  درجه علمی : متخصص زنان و زایمان
  مرتبه علمی : استادیار
  تلفن: 31328307
 پست الکترونیک: zohrehtorabi20@gmail.com