۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر
 
                                                      مدیر گروه زنان
 دکتر فاطمه میرزائی
 درجه علمی : فلوشیپ پریناتولوژی
 مرتبه علمی : دانشیار
 تلفن: 31328307
 پست الکترونیک:Mirzaie_fatemeh@yahoo.com

شرح وظایف:

  • ابلاغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیات علمی اعم از آموزشی(نظری- عملی)،پژوهشی،راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیات علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن
  • تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی(درمانی)ارائه شده از طریق گروه براساس خط مشی شورای دانشکده(پزشکی) با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به دانشکده (پزشکی)
  • تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این برنامه ها به مراجع زیربط
  • تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار،مصوبات،پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رییس دانشکده (پزشکی)،برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا :
  • ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی رییس دانشکده به اعضای گروه
  • پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رییس دانشکده
  • انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه
  • پیشنهاد طرح های پرژوهشی که گروه به رییس دانشکده پزشکی برای تصویب در شورای پژوهشی موسسه
  • ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رییس دانشکده