۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر

 

                                                                                                               

 

       برنامه کلینیک های بعثت پزشکان گروه زنان      

                                                     

ایام هفته   دکتر امیری    دکتر دلیلی    دکتر حسینی     دکتر منصوری    دکتر فقیه    دکتر ترابی    دکتر سعید   دکتر صحبتی
شنبه بعثت 4  

 

بعثت 1

  بعثت 1    
یکشنبه     بعثت 1

 

 

 

بعثت 1 بعثت 4
دوشنبه    

بعثت 1

بعثت 1 بعثت 4      
سه شنبه  

بعثت 4

بعثت 2

بعثت 1

    بعثت 1  
چهارشنبه         بعثت 1

بعثت 2