۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

                    


 

  منشی گروه زنان و زایمان                       خانم فاطمه جعفری                                                                                             

 

شرح وظایف:

 1. انجام امور اداری مربوط به گروه زنان
 2. تنظیم کار پوشه مدیر گروه
 3. تنظیم ، تایپ و ارسال نامه های مربوط  به گروه و اطمینان از به مقصد رسیدن انها
 4. اطلاع رسانی،و پیگیری نامه ها،دستورالعمل ها و بخشنامه ها
 5. تنظیم و تایپ برنامه های آنکالی ،گواهی کارکرد و اضافه کاری های رده های مختلف
 6. کنترل و تنظیم مرخصی های پزشکان و ارسال آن ها براساس روال کاری 
 7. بایگانی امور اداری مربوط به گروه ها
 8. اطلاع رسانی جلسات،تدارکات،پذیرایی و پیگیری مصوبات ارجاع شده از جلسه شورای گروه
 9. مهر و امضای گواهی ولادت بیماران
 10. نوبت دادن به بیماران پزشکی قانونی برای سقط و هماهنگ کردن با بخش و لیبر
 11. انجام امور مربوط به پایان نامه ها
 12. کارهای اداری مربوط به هیئت علمی
 13. درخواست حواله انبار و پیگیری آن و تحویل آنها