۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن

شرح وظایف اینترن ها در  بخش زنان

 

 • کلیه اینترن ها باید از ساعت 7:30 لغایت 13:30 عصر در بخش حضور داشته باشند.
 • شرکت در کارگاه زنان و مامائی  که توسط اتندینگ بخش برگزار می شودضروری است .
 • حضور در گزارش صبحگاهی ، کنفرانس ، گراند راند ، مورتالیتی و موربیدیتی و ژورنال کلاب  الزامی است . فقط اینترن لیبر در صورت صلاحدید رزیدنت لیبر اجازه عدم حضور دارد.
 • اینترن موظف به ارائه گزارش صبحگاهی حداقل دو نوبت بوده و در پایان ارائه آن توسط رزیدنت ارشد  یا اتندینگ حاضر تائید شود.
 • اینترن موظف به ارائه کنفرانس حداقل دو بار بوده و در پایان توسط اتندینگ نمره داده می شود.
 • انجام حداقل 5 زایمان  توسط اینترن های خانم و 2 زایمان توسط اینترن  های آقا با نظارت رزیدنت و تائید آن توسط وی در طول دوره الزامی است.
 • حضور اینترن در ویزیت صبحگاهی رزیدنت ، در راند صبحگاهی اتندینگ و درمانگاه و اتاق عمل ( طبق برنامه با اتند مسئول خود ) الزامی است.
 • در پایان هفته حضور در بخش های مختلف (لیبر، بخش زنان ومامایی، درمانگاه ) نمره توسط رزیدنت مسئول ،عملکرد شما مورد بررسی ونمره داده می شود.
 • خلاصه پرونده بخش مامائی توسط اینترن نوشته مهر و امضا گردد و توسط رزیدنت سال 1 یا 2 بخش یا لیبر  تائید و مهر و امضا گردد.
 •  نماینده گروه انتخاب شده توسط خود اینترنها ، مسئول برنامه ریزی و حضور اینترنها ست.
 • مرخصی اینترنها توسط رزیدنت مسئول اینترن ها تائید شده ، و به منشی گروه تحویل داده شود.
 • هر اینترن موظف به دادن حداقل 8 کشیک در ماه می باشد.
 • در طول ساعات کشیک ( از 30/13 لغایت 8 صبح روز بعد ) اینترن ها تا ساعت 12 شب موظف به حضور  اجباری در لیبر بوده و ترک لیبر فقط با اجازه رزیدنت کشیک سال اول  می باشد. و از ساعت 10 شب در صورت اجازه رزیدنت کشیک و نبودن بیمار در لیبر شیفت استراحت تقسیم می گردد.
 • در پایان بخش آزمون شفاهی برگزار می گردد .که شامل60% نمره پایانی بخش بر اساس این آزمون می باشد .
 • تکمیل و ارائه Log book  در پایان بخش الزامی است( 30%نمره)
 • رعایت اخلاق و موازین پزشکی (10% نمره)
 • طول دوره کارورزی 2 ماه بوده و بر اساس برنامه ریزی رزیدنت مسئول در بخش های اورژانس زایمان ،بخش ژنیکولوژی ، بخش مامائی ، بخش انکولوژی و نازائی ، اتاق عمل و درمانگاه پری ناتال و ژنیکولوژی تقسیم خواهد شد.
 • تقسیم بندی بصورت یک سوم بخش،یک سوم درمانگاه و یک سوم لیبر خواهد بود و اینترن های درمانگاه طبق برنامه در درمانگاه های جنرال ،نازایی ،انکولوژی و پری ناتولوژی تقسیم می شوند.